Konkurs MAKRAMOWE LOVE

Konkurs MAKRAMOWE LOVE

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „MAKRAMOWE LOVE”

2. Organizatorem Konkursu jest VENUS JEWELLERY, ul. Malinowa 9, 32-566 Regulice

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma VENUS JEWELLERY, producent biżuterii.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym w dniach 28.10.2017r. – 04.11.2017r.(do godziny 24:00):

https://www.facebook.com/sklepyvenus

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) Uczestnik polubi profil Facebook-owy VENUS JEWELLERY (https://www.facebook.com/sklepyvenus)

c) Uczestnik udostępni na swoim profilu Facebook-owym grafikę konkursową,

d) Uczestnik pod grafiką konkursową wybierze preferowaną nagrodę w konkursie „MAKRAMOWE LOVE”

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są:

a) Makramowa bransoletka w stylu Steampunk,

lub

b) Zegarek osadzony na makramowej bransolecie.

2. Zdobywcą jednej z nagród w Konkursie „MAKRAMOWE LOVE” będzie Uczestnik wyłoniony w drodze losowania przez Komisję Konkursową,

3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres venus@venus.sklep.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W wiadomości Laureat jest zobowiązany wskazać adres do wysyłki nagrody.

5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureat Konkursu na koszt firmy VENUS JEWELLERY na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez VENUS JEWELLERY.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.venus.sklep.pl